fbpx

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Pole Tricks.

Met de (online) inschrijving en/of betaling voor de les gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.

Inschrijving, lessen, betaling en opzegging

 1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Inschrijven voor een les kan online door te mailen naar info@poletricks.be.
 3. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) zelfstandig inschrijven.
  Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk
  voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
 4. Betaling van het lesgeld gebeurt voor de eerste les van een reeks per overschrijving,
  of (uitzonderlijk) cash bij aanvang van de eerste les van de reeks.
 5. Indien een cursist om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld.
 6. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een volgende reeks.
 7. Indien een cursist in gebreke blijft met het lesgeld is de eigenaar bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de lessen te ontzeggen. Echter, de cursist blijft het verschuldigde lesgeld verschuldigd.
 8. Pole Tricks is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen.
 9. Pole Tricks mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn.
  Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.
 10. Pole Tricks is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.
 11. Pole Tricks zorgt voor gekwalificeerde instructrices en indien de vaste instructrice uitvalt voor goede vervangers.
  Er is geen garantie altijd les te krijgen van de instructrice die op het rooster staat aangeven.
 12. Leerlingen dienen rekening te houden met (het doorstromen naar) de verschillende lesniveaus,
  welke op verschillende dagen en tijden worden gegeven.

Aansprakelijkheid

 1. Pole Tricks is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
 2. Deelname aan een les, workshop van Pole Tricks is geheel op eigen risico van de klant.
  Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden.
  Pole Tricks is niet aansprakelijk voor letsel/schade van enigerlei aard als gevolg van het volgen van een les of workshop.
 3. De klant stelt de instructrice voor aanvang van de les altijd op de hoogte van eventuele blessures
  zodat de fysieke belasting aangepast kan worden.
 4. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de studio, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van uw handelen of nalaten.

Optredens

 1.  De klant dient een fatsoenlijke kleedruimte beschikbaar te stellen;
  genoeg ruimte voor warming up en omkleden, wastafel/spiegel, voldoende licht en iets te drinken (in ieder geval water).
 2. De klant dient voldoende ruimte te voorzien om de show naar behoren te kunnen uitvoeren.
  Minimaal een glad vloeroppervlakte van 2×2 meter (het podium heeft een diameter van 1.60m), met een plafondhoogte van 3.05 m.
  Daarnaast dient er voldoende ruimte omheen te zijn voor uitzwaaien.
  Publiek dient op afstand gehouden te worden.
 3. De klant dient voor een goede geluidsinstallatie te zorgen.
 4. De klant dient voldoende hulp te voorzien om het mobiele podium te installeren.
 5. De klant dient voor voldoende beveiliging te zorgen tijdens en na het optreden
 6. Betaling van de show dient vooraf (contant of overmaken minimaal 1 dag (24 uur) van tevoren) of direct na de show (contant) plaats te vinden.
 7. Pole Tricks behoudt het recht niet op te treden als de klant zich niet aan de afspraken houdt.
 8. Een opdracht staat vast als van 2 kanten schriftelijke overeenstemming is bereikt vwb de datum, tijd, plaats en betaling
 9. Bij annulering van een optreden is de klant het volgende bedrag schuldig:
  -tot 2 dagen (48 uur) voor het geboekte optreden 50% van het totaalbedrag
  -Daarna 100 % van het totaalbedrag
 10. Annuleringen zijn alleen geldig als deze tijdelijk schriftelijk zijn doorgegeven.
 11. Een optreden mag op ieder moment per direct beëindigd worden bij ongepast gedrag direct of indirect gericht aan de artiest.

Overige

In gevallen waarin deze voorwaarden niet zijn voorzien beslist Pole Tricks.